PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály

Moduly

 Chemie Chemie pro zářivý úsměv 21. 05. 2013  Veřejné
img

V tomto modulu se studenti seznámí se zubními pastami, výrobky, které používáme v každodenním životě. Zjistí, jaké je jejich složení (jaké látky jsou v nich obsaženy) a jaká je role / funkce jednotlivých jejich ingrediencí (složek). Použijí různé druhy zubních past. Objasní význam pravidelného čištění a péče o zuby a to, jak pro jejich zdraví, tak pro celkový zdravotní stav. Posoudí důležitost pravidelných preventivních prohlídek u zubního lékaře.
In this module, students study the toothpaste, the products we use in everyday life. They find out their composition (what ingredients are in them) and what is the role / function of these individual ingredients. Students examine different types of toothpastes. Based on experiments they clarify the importance of regular care and cleaning of the teeth for their health and overall health. They assess the importance of regular preventive check-ups at the dentist.

 Fyzika Rozměry lidského těla jako důležité indikátory zdraví 17. 02. 2013  Veřejné
img

V tomto modulu se žáci seznámí s parametry lidského těla a jejich vlivem na fungování organismu. Pomocí série jednoduchých experimentů a měření žák zjistí mnohdy překvapující motivující informace o stavbě lidského těla a zdokonalí se v měření veličin délka a hmotnost. Získané vědomosti a dovednosti budou žákům sloužit v běžném životě a jsou významné jak pro diagnostiku některých nemocí či stavů ohrožujících zdraví, tak pro prevenci samotnou. Významnou složkou tohoto modulu je mezipředmětovost a aplikace do běžného života.
In this module, students learn the parameters of the human body and their impact on the functioning of the organism. Using a series of simple experiments and measuring students find motivating often surprising information about the structure of the human body and improve the measurement of quantities like length and weight. The acquired knowledge and skills will serve students in everyday life and are important for diagnosis of some diseases or conditions that threaten health and for prevention. An important component of this module is interdisciplinarity and application to everyday life.

 Biologie Můj strom a les 24. 08. 2014  Veřejné
img

Podstatou tohoto modulu je ukázat žákům význam stromů v přírodě a proces fotosyntézy, na kterém se významně podílejí, a tím ovlivňují život všech živočichů. Na základě jednoduchých pozorování žáci v přírodě poznávají jednotlivé druhy stromů pomocí atlasů a encyklopedií, seznámí se s obecnou charakteristikou jednotlivých druhů - kůra, kmen, květ, šiška, jehlice, list, dřevo, koruna, kořeny. Žáci hledají v okolí lesa i stromů pobytová znamení, aby se seznámili se společenstvem rostlin a živočichů v přírodě. Aktivity jim umožňují vnímat přírodu všemi smysly, což podporuje tvorbu kladného vztahu k přírodě.
The essence of this module is to show students the importance of trees in nature and the process of photosynthesis, in which is significantly involved, and thus affect the lives of all animals. Based on the simple observation, pupils recognize the different species of trees found in nature using atlases and encyclopedias, they learn about the general characteristics of each species - bark, stem, flower, pine cones, needles, leaves, wood, crown and roots. Students look for around the forest and the trees signs of animals stay to be familiar with the community of plants and animals in nature. Activities allow them to see nature with all your senses, which supports the creation of a positive relationship to nature.

 Biologie Bezpečné plavání a potápění 25. 08. 2014  Veřejné
img

Hlavním cílem modulu je, aby si žáci na základě realizace jednoduchých experimentů uvědomovali některá nebezpečí spojená s plaváním a potápěním. Bezpečné chování v každodenním životě je učivo, které má praktické využití a vyvolává zájem žáků o učení. Může být použito i v rodinném vzdělávání, tedy předávání informací o bezpečnostních rizicích ze školy do rodiny prostřednictvím žáků. Učivo propojené s problematikou z každodenního života, zlepšuje vztah žáků i veřejnosti k přírodním vědám. Žáci se seznámí s parametry lidského těla, které mohou být vyjádřeny pomocí veličin, jednotek a zákonů. Poznají, že také vnější podmínky jsou velmi důležité pro zachování životních funkcí lidského organismu, včetně zdraví. Tento modul umožňuje, aby si žáci osvojili vědomosti a dovednosti z biologie a fyziky; porozuměli přírodovědným zákonům; naučili se uplatňovat osvojené znalosti v každodenní praxi; propojili si znalosti z jednotlivých předmětů (fyzika a biologie). Hlavní výhodou tohoto modulu je jeho silný motivační náboj.
The main objective is the safety of the human body investigated by students with use of simple experiments. The safety of the human body in everyday living is the significant content for effective teaching-learning because of practical use and interest. This content can be implemented in family education as the transfer of information about the safety risks from school into families by means of students. This content develops better perceptions of science for students and society. Students are acquainted with human body parameters which can be expressed with the aid of quantities, units and laws. Also external conditions are very important for preservation of vital functions of the human organism including health. This module can develop students’ knowledge, understanding and skills to understand science law; measuring unites; applying knowledge in every day practice, interdisciplinary (science) integration of knowledge from separate subjects (Physics + Biology). The maim advantage of this module is his very high level of motivation.

 Biologie Můžeme plně věřit svým očím? 26. 08. 2014  Veřejné
img

V tomto modulu se studenti seznámí s optickými klamy a iluzemi, s kterými se mohou potkat v každodenním životě, ač formou testu, ve filmu, či oční vyšetření. Objasní si fyzikální vlastnosti oka a jeho propojení s nervovou soustavou, které se v průběhu optických klamů aktivně zapojují do klamu. Také se seznámí, jak vznikají obrazy vjemu a jak dlouho je oko ovlivněno setrvačností. Jednotlivé optické klamy budou ilustrovány na barevných a záměrně specifických černobílých 2D a následně i 3D obrázcích, popř. se bude jednat o klam spojený s očním smyslem.
In this module, students will become familiar with optical illusions and delusions, with which they can meet in everyday life during a test, the film, or eye examination. Students should understand the physical properties of the eye and its link with the nervous system, which is in the course of optical illusions actively involved in the "deception". Also they learn how images are formed and how the perception is affected by the nervous system or eye inertia. Individual optical illusions and delusions are presented using colour and monochrome 2D and 3D images.

 Chemie Uhlík - základ života 27. 08. 2014  Veřejné
img

Podstatou tohoto modulu je ukázat žákům, že uhlík je základním stavebním prvkem živých organismů. Na základě jednoduchých pokusů si dokáží přítomnost uhlíku pomocí různých reakcí v organických materiálech. Studenti se seznámí se složením organických sloučenin, poznají, že jsou základními stavebními látkami živých těl. Budou hledat souvislost mezi uhlíkem, uhlím, dřevem a třeba připáleným pokrmem na pánvičce. Pomocí jednoduchých pokusů dokáží přítomnost nejen uhlíku, ale i kyslíku a vodíku v organické hmotě.
The essence of this module is to show students that carbon is the fundamental building block of living organisms. Students verify the presence of carbon in organic materials using simple experiments. Students become familiar with the composition of organic compounds. They look for a link between carbon, coal, and wood and burned dish in a pan. They draw conclusions about the importance of carbon. It is possible using simple experiments to present not only carbon but also hydrogen and oxygen in organic matter.

Přístup po členy
Heslo: 
.