PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály

Materiály

 Chemie docUžitečné chemické odkazy 31. 12. 2011  Veřejné
 Biologie docUžitečné biologické odkazy 31. 12. 2011  Veřejné
 Fyzika docUžitečné fyzikální odkazy 31. 12. 2011  Veřejné

Publikace

pdfTrna, J. (2011). Využití IBSE ve výuce fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc: UP Olomouc, 237-245.
Trnová, E. and Trna, J. (2011). Přírodovědně nadaní žáci a IBSE. In Nadaní žáci ve škole. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita Brno, 127-138.
Pavlickova, L., & Trna, J. Experimenty v modulech projektu PROFILES. In Koudelková, V. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17. Praha: P3K, 2012. pp. 228 -233, ISBN 978 -80 -87343 -13 -5.

Moduly Parsel

PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Scientific Literacy) byl evropský projekt, na který projekt PROFILES navazuje. Hlavním cílem projektu PARSEL bylo zvýšit význam a popularitu přírodovědného vzdělávání a podpořit rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků pomocí kvalitních přírodovědných výukových materiálů - modulů. Řešitelé projektu vyvinuli a ověřili v praxi 54 přírodovědných modulů pro žáky druhého stupně ZŠ a SŠ. Tyto moduly jsou nově v projektu PROFILES implementovány do výuky přírodovědných předmětů v 21 evropských zemích.

Moduly jsou inovativní výukové materiály pro učitele a žáky. Cílem modulů je zvýšit popularitu a význam výuky přírodovědných předmětů v očích žáků, ale zároveň rozvinout jejich přírodovědnou gramotnost. Moduly jsou tvořeny několika částmi, které umožňují variabilní použití ve výuce. Většinou moduly obsahují úvodní část, materiály pro žáky, materiály pro učitele, metodiku pro učitele a hodnocení. Důraz je kladen již na tvorbu názvu modulu. Název je vytvořen tak, aby byl motivační, vzbudil zájem o studium dané problematiky a vystihoval závažnost studovaného tématu pro každodenní život žáků. Velmi se osvědčila formulace ve formě otázky.

Úvodní část je určena především učitelům pro usnadnění výběru modulů pro výuku. Je v ní uvedena základní charakteristika modulu – komu je modul určen (věková kategorie žáků, stupeň školy), výchovně vzdělávací cíle, kompetence, učivo, které si žáci osvojí, zařazení v kurikulu a abstrakt modulu.

Materiály pro žáky v úvodu obsahují velmi důležitou součást - úvodní motivační příběh, který navozuje situaci z každodenního života, propojuje ji s poznatky z přírodních věd osvojovanými v modulu a působí na emocionální stránku žáka. Dále jsou v materiálech pro žáky popsány žákovské aktivity a uvedeny návody na pokusy, případně pracovní listy, tabulky a výzkumné otázky.

Metodika pro učitele obsahuje metodický komentář k aktivitám žáků, doporučený postup při realizaci modulu, časový harmonogram a seznam potřebných pomůcek. Na základě zkušeností z pilotní realizace modulu popisuje možné komplikace a navrhuje, jak jim předejít. U některých modulů je v této části uveden i návrh hodnocení žáků a reflexe učitele.

Materiály pro učitele obsahují doplňující a rozšiřující informace týkající se odborné přírodovědné problematiky, kterou se modul zabývá. Učitelé si jejich studiem prohlubují a doplňují odborné znalosti. Tyto materiály mohou být použity jako studijní pro starší nebo nadané žáky.

Hodnocení je v jednotlivých modulech odlišné, někdy je součástí metodické části. Je přizpůsobeno obsahu modulu. Obecně obsahuje návrh hodnocení dosažení cílů, osvojení kompetencí a reflexi učitele a žáka. Často je zpracováno ve formě tabulky, ve které jsou uvedeny sledované aspekty a návrh jejich ohodnocení. U některých modulů jsou návrhy autoevaluace žáků a učitelů.

Ukázka PARSEL modulů:

 Fyzika Can I trust my Eyes? - How scientists observe 10. 12. 2011  Veřejné
img

The material describes the basic approach to scientific phenomena, questions and problems in the early stage of scientific (physics) education. The description provides a set of methods of scientific work with which students can explore the world of physics, discovering new facts and arranging them.

The first part of the material illustrates the didactical background for educating scientific methods. It deals with the problems concerning experimenting and modelling in everyday class and discusses a conception for learning scientific methods. The second and more comprehensive part shows the practical implementation of this conception. It contains texts for pupils, a choice of lessons and worksheets for an easy realisation.

 Biologie Preventing Holes in Teeth – are beliefs justified? 10. 12. 2011  Veřejné
img

This module explores the reasons behind tooth decay and the role of toothpastes. It explores the value of fluorides in preventing tooth decay and other believes that have been put forward over the ages to prevent the lost of teeth through decay. The module considered whether the beliefs are justified.

 Chemie Brushing up on chemistry 10. 12. 2011  Veřejné
img

In this module students get to know toothpastes, products that we use in everyday life. What is their composition (what ingredients are used in them), as well as the role/function of the ingredients. Various kinds of toothpastes. The importance of regular brushing and care of teeth both for their health and the general health. The need to pay regular visits to the dentists.

Materials from PARSEL project.
Přístup po členy
Heslo: 
.