PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály
IBSE
Úrovně bádání
  -  Potvrzující bádání
  -  Strukturované bádání
  -  Nasměrované bádání
  -  Otevřené bádání
Fáze IBSE
IBSL a IBST
Bádání (Inquiry)
1. Potvrzující bádání (Confirmation Inquiry)

Potvrzující bádání je první a nejjednodušší úrovní bádání. Podstatou je potvrzení nebo ověření zákonitostí a teorií. Je vhodné zařazovat v období, kdy se žáci a studenti učí bádat a učitel si klade za cíl rozvinout pozorovací, experimentální a analytické dovednosti žáků a studentů. Pro úspěšnou aplikaci IBSE je nezbytné, aby žáci a studenti získali praxi v experimentování a osvojili si konkrétní badatelské dovednosti, jako je např.sestavování aparatur, sběr a zaznamenávání dat. Předpokládané výsledky prováděných experimentů jsou předem známy. Žáci a studenti postupují při experimentování podle detailního učitelova návodu a pod jeho přímým vedením.

Příklad:

Při expozici učiva oxidačně-redukčních dějů žáci ověřují posloupnost kovů v elektrochemické řadě napětí kovů. Podle instrukcí učitele vkládají vybrané kovy do určených vodných roztoků obsahujících kovové kationty. Zaznamenávají probíhající reakce a změny kovů do tabulky. Výsledky analyzují, vyvozují závěry a porovnávají je s teorií.

.